×
 

Fritids på Innovitaskolan Rönninge

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Fritids för mångsidighet och helhet

Fritids är en viktig del av vår verksamhet för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Tillsammans med skolan bildar vi en helhet, där vi i verksamheten kan möta varje enskilt barn och hela gruppen tillsammans.

Fritids leds av en ansvarig som arbetat i många år hos oss och därmed kan verksamheten väldigt väl.

Lek och lärande på fritids

Vi arbetar för att ge alla barn på fritids en lustfylld fritid där varje individ blir sedd. Här kan barnen påverka vilka aktiviteter vi gör, men också utmanas att prova nya saker. Vi jobbar med värdegrund, relationer, kommunikation och problemlösning genom lek och aktiviteter som tränar deras sociala kompetens och samspelet med andra. De får också möjlighet att fördjupa sig i sådant som de är intresserade av.

En grupp elever i lågstadiet som deltar i utomhusaktiviteter på fritids

Fritidsklubb som möter önskemål

Vi har även en fritidsklubb för våra äldsta elever i årskurs 4 och 5, med en egen lokal med plats för lek och lärande samt stora möjligheter att göra utflykter i närområdet. Tillsammans erbjuder vi en verksamhet som möter önskemål och behov hos eleverna.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

Visa intresse och nyfikenhet

Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

Kläder efter väder

Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

Samverka med personalen

Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.