×
 

Hoppa till innehållet

Kvalitet på Innovitaskolan

På Innovitaskolan jobbar vi för att skapa en trygg och optimal utbildningsmiljö med det gemensamma målet är att bidra till elevernas utveckling.

Våra kvalitetsmål

Vi jobbar för att våra barn och elever ska få en bra utveckling och de bästa möjligheterna i och utanför skolan. Här ser vi inte bara till att eleverna når sina kunskapsmål utan även att de ges kreativ frihet och förmågan att kunna tro på sig själv. Det sätter grunden för ett bra lärande och en ljus framtid. Vi arbetar kollektivt och planmässigt med ett brett perspektiv på vårt arbete och bidrar alltid med återkoppling, stöd och utmaning under elevens lärprocess så att hen utvecklas till en trygg och självsäker individ.

Elever på Innovitaskolan får hjälp av en lärare.

Så jobbar våra lärare och pedagoger

Våra pedagoger är utbildade för att skapa en optimal utbildningsmiljö där det gemensamma målet är att bidra till elevernas utveckling. För att lyckas med detta arbetar våra pedagoger med elevresultat som analyseras kontinuerligt under läsåret. Vid fyra tillfällen per år genomför vi en större analys av elevernas kunskaper i relation till skolans systematiska kvalitetsarbete och insatser. Denna analys görs av arbetslag och/eller ämneslag för att skapa en heltäckande bild av elevernas resultat i relation till de insatser som sker på skolan. Det kan handla om alltifrån elevernas resultat i matematik i förhållande till lärarnas arbetssätt, till elevernas upplevda trivsel i förhållande till skolans sätt att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Betygssystemet

På höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg för första gången och därefter vid varje terminsavslutning fram till slutbetyget i årskurs 9. Betygsskalan löper från A till F, där betyget E är lägsta godkända nivån och A är den högsta. Betygen ska inte komma som någon överraskning för eleverna eller vårdnadshavarna, då betygsunderlagen ska kommuniceras löpande, till exempel via utvecklingssamtal och annan kommunikation mellan hem och skola. 

Trivsel och trygghet

En trygg studiemiljö är en förutsättning för att lyckas bra i skolan. En viktig del i arbetet för att skapa en trygg studiemiljö tar sin utgångspunkt i varje skolas “Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. I denna plan identifierar skolan åtgärder för att skapa en tryggare och säkrare miljö som ska säkerställa att ingen elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. 

Två gånger årligen mäter skolan hur väl arbetet fungerar. En gång på hösten genom den så kallade trygghetsenkäten, och en gång i januari genom vår elev- och vårdnadshavarundersökning. Här följer vi upp hur elever och deras vårdnadshavare trivs med skolan, om de är nöjda och vad som behöver förbättras. Detta är en återkoppling som är viktig för att vi ska kunna tillhandahålla en bra skola och fortsätta utvecklas, så att vi får en ännu bättre studiemiljö för samtliga barn och elever.

Elever spelar schack utomhus på rasten.

Har du synpunkter?

Vårt mål är att bidra med pedagogik på en hög nivå för att få fram det bästa hos våra barn och elever. Vi vill att du som vårdnadshavare har högt ställda förväntningar kring utbildningens kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.