×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Innovitaskolan Norrtälje

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Ett tryggt klimat

På vårt fritids sätter vi den enskilda elevens välbefinnande och utveckling i första hand. Vi arbetar aktivt med att stärka eleverna i deras självkänsla och sociala kompetens. Detta gör vi bland annat genom att uppmuntra eleverna att testa sin egen förmåga att samarbeta och kommunicera med stöd av pedagogerna.

I detta arbete förebygger vi även alla former av kränkande behandling och utanförskap. Vi skapar ett bra klimat och trygga elever genom samtal och gruppstärkande lekar, och övningar med närvarande pedagoger.

Lekar på fritids som stimulerar

Vi lägger stor vikt vid leken. Där lär vi oss respektera varandra och att förstå och ta hänsyn till att vi tycker olika. I leken tränar eleverna även sin kreativitet och fantasi. Genom ett tillåtande klimat i leken bidrar vi till god självkännedom och kunskapsbefästning. Vi arbetar nära skolans undervisning och hjälper eleverna genom lekfull form att befästa de kunskaper de fått under skoldagen.

Elever i lågstadiet som deltar i utomhusaktiviteter på fritids.

Mångsidigt lärande

Vår verksamhet utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Pedagogerna utformar tillsammans med eleverna en fritidsverksamhet som är anpassad för att stimulera den enskilda individens utveckling och lärande, samt för att erbjuda en meningsfull fritid. Detta gör vi med avstamp i läroplanens centrala innehåll – språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar samt fysisk aktivitet både utom- och inomhus.

På vårt fritids har vi nära kontakt med lärarna och elevernasF vårdnadshavare för att skapa en helhetsbild av individens behov, på så sätt når vi mångsidig utveckling och lärande.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Organiserad rastverksamhet

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

 1. Siffran 1.

  Visa intresse och nyfikenhet

  Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

 2. Siffran 2.

  Kläder efter väder

  Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

 3. Siffran 3.

  Samverka med personalen

  Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.