×
 

Fritids på Innovitaskolan Landskrona

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Meningsfullt och stimulerande fritids

Vårt fritids består av två avdelningar, Acapella för barn i förskoleklass upp till årskurs 1 och Symfoni för barn i årskurs 2 till 5. Verksamhetens fokus är att komplettera skolan, både tidsmässigt och innehållsmässigt. Vi erbjuder barnen ett fritid som utgår från deras behov på ett meningsfullt, stimulerande och utvecklande sätt. Vi förenar omsorg med pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Samarbete och kommunikation

Vår verksamhet ger eleverna redskap och tillfällen att bygga upp sin förmåga att samarbeta, vara kreativa, kommunicera med andra, ta eget och gemensamt ansvar, fundera och reflektera över stora och små ting i världen. Vi strävar efter att ge barnen lärdomar, nycklar och redskap att utveckla sitt sociala samspel tillsammans med andra barn och på så vis bygga livslånga kamratrelationer.

Elever i förskoleklass deltar i aktiviteter på fritids

Våra öppettider

Fritidsverksamheten håller öppet under helgfria vardagar kl. 6.00–17:30, förutom några dagar per läsår då fritidspersonalen har kompetensutveckling och fritids är stängt under hela dagen.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

Visa intresse och nyfikenhet

Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

Kläder efter väder

Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

Samverka med personalen

Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.