×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa på Innovitaskolan Landskrona

Hälsa och välmående spelar en avgörande roll för eleverna och deras prestation. På Innovitaskolan Landskrona har våra elever tillgång till elevhälsa som i samband med skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet och deras arbete

Elevhälsoteamets uppdrag är att stötta eleverna för att de ska må bra, kunna nå utbildningens mål och underlätta för inlärning och studier. Vårt elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, och skolpsykolog.

Elevhälsans funktion

Tillsammans med lärare och skolpersonal arbetar vi ständigt med att skapa en god miljö och förebygga ohälsa. Vi arbetar även med bedömning, att ge information och hjälpa vid exempelvis inlärningssvårigheter och utveckling, samt bidra med handledning för skolpersonal. Elevhälsan är tillgänglig för alla elever men även för skolpersonal och vårdnadshavare som kan ta kontakt med elevhälsan vid behov.

Glada elever i förskoleklass ute i naturen.

Skolsköterska 

Vår skolsköterska erbjuder eleverna hälsobesök, hälsosamtal samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan har det medicinska fokuset i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan.

Kurator 

Vår kurator fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, skolnärvaro, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering.

Skolpsykolog 

Genom konsultation och utbildning samverkar skolpsykologen med den pedagogiska personalen. Skolpsykologen genomför utredningar för att upptäcka psykologiska hinder för inlärdning hos eleverna och erbjuder anpassningar och åtgärder då det behövs.

Specialpedagog 

Vår specialpedagog samarbetar med lärarna. På så sätt kan vi kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande samt planera och genomföra specialanpassningar. Specialpedagogen har en central roll i kartläggningen av elevernas behov av särskilt stöd och upprättar därefter åtgärdsprogram.

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska. Dessa hälsobesök innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Mellanstadieelever slappnar av med yoga

Har du frågor om elevhälsan?

Kontakta gärna skolsköterskan, tillgänglig fredag & tisdag, på Innovitaskolan Landskrona. Om skolsköterskan inte är tillgänglig kan du alltid kontakta rektorn på kontaktsidan.