×
 

Fritids på Innovitaskolan Kalix

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Social gemenskap i meningsfull fritid

Vi tar emot barn och elever från förskoleklass upp till årskurs 5. Syftet med vårt fritids är att komplettera både förskolan och grundskolan. Vi arbetar dagligen för att stimulera elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder en meningsfull fritid och främjar den sociala gemenskapen. Läroplanen är vid sidan om skollagen det viktigaste som styr vår verksamhet.

Aktiviteter på fritids

Vi arbetar utifrån ett tema som fördjupar sig i vår värdegrund och hur vi behandlar varandra. Vi tycker det är otroligt viktigt att fritids är en trygg plats för alla barn där de ska få möjlighet till att utvecklas och lära. Aktiviteter planeras för varje vecka och är kopplade till läroplanens mål, och sitter uppsatta på väggen utanför lokalerna.

Elev i förskoleklass leker ute i en parkmiljö på fritids

Trygghet med regelbunden personalkontakt

Vi värdesätter vår natur och vistas mycket utomhus under eftermiddagarna. Eleverna på fritids träffar personalen varje dag eftersom fritidspersonalen även arbetar i förskoleklass–årskurs 4. Detta bidrar till en ökad trygghet för eleverna.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

Visa intresse och nyfikenhet

Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

Kläder efter väder

Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

Samverka med personalen

Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna oss så svarar vi på frågor gällande fritids och hjälper dig att lägga en eventuell ansökan.