×
 

Hoppa till innehållet

Organiserad rastverksamhet

Annica Persson arbetar som kvalitetsutvecklare inom AcadeMedias grundskolor och har varit med i framtagningen av Innovitaskolans organiserade rastverksamhet. Vi vill höra mer om vad det innebär för Innovitaskolans elever.

Vill du berätta om din roll inom Innovitaskolan?

- Tillsammans med skolorna jobbar jag för att höja och utveckla kvalitén i vår fritidsverksamhet. I samarbete med Innovitaskolans rektorer och referensgrupper har vi gemensamt tagit fram ett koncept för organiserad rastverksamhet.

Vad innebär organiserad rastverksamhet för eleverna?

- På Innovitaskolan leds rastverksamheten av ansvariga pedagoger och planeras utifrån perspektiven trygghet, social gemenskap och rörelseglädje. Det är en struktur skapad för att bibehålla kontinuitet och långsiktighet i ett pedagogiskt och värdeskapande arbete.

- För eleverna innebär det möjligheten att vara med på organiserade lekar, sporter och utmaningar under rasterna. Det finns pedagoger utspridda på skolgården som aktivt deltar, närvarar och stödjer eleverna i samspel och leksituationer vilket ger en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Det tryggar en social gemenskap och är en viktig del i det förebyggande och främjande arbetet kring goda relationer.

Hur jobbar ni med Innovita Skills inom rastverksamheten?

- Rastverksamheten är en del av Innovitamodellens Balancekoncept med ett helhetsperspektiv på elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Här kan du läsa mer om Balance.

Varför är rastverksamheten så viktig för eleverna?

- Organiserad rastverksamhet är en viktig del av elevens hela skoldag. För att skapa de bästa förutsättningarna för lärande behöver eleverna pauser i sina kognitiva processer. Forskning visar att fysisk aktivitet och social trygghet har stor inverkan på lärande och genom strukturer gällande organiserad rast skapar Innovitaskolan goda förutsättningar för elevernas utveckling.

- Det går inte att separera lärande från välmående och inom Innovitaskolan säkerställs att organisade pauser och raster är en del av skoldagen och de har därför en tydlig och medveten plats i elevernas utbildning.

Personporträtt.

Vad är dina bästa tips kring hur man som vårdnadshavare bör agera kring rastverksamheten?

1) Visa intresse och nyfikenhet

- Som vårdnadshavare kan du med fördel ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

2) Kläder efter väder

- Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

3) Samverka med personalen

- Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!