×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa på Innovitaskolan Joriel

Hälsa och välmående spelar en avgörande roll i elevernas liv och prestation. På Innovitaskolan Joriel har våra elever tillgång till elevhälsa som i samband med skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet och deras arbete

Elevhälsoteamets uppdrag är att stötta eleverna för att de ska må bra, kunna nå utbildningens mål och underlätta för inlärning och studier. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare, SYV-samordnare, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsans funktion

Tillsammans med lärare och skolpersonal arbetar vi ständigt med att skapa en god miljö och förebygga ohälsa. Vi arbetar även med bedömning, att ge information och hjälpa vid exempelvis inlärningssvårigheter och utveckling, samt bidra med handledning för skolpersonal. Elevhälsan är tillgänglig för alla elever men även för skolpersonal och vårdnadshavare som kan ta kontakt med elevhälsan vid behov.

Elev i mellanstadiet med lärare som håller i en iPad

Skolsköterska

Vår skolsköterska erbjuder eleverna hälsobesök, hälsosamtal samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan har det medicinska fokuset i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan.

Kurator

Vår kurator fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, skolnärvaro, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering.

Skolläkare

Vår skolläkare träffar elever för medicinsk bedömning och tillför kompetens i elevhälsoarbetet.

Skolpsykolog

Genom konsultation och utbildning samverkar skolpsykologen med den pedagogiska personalen. Skolpsykologen genomför utredningar för att upptäcka psykologiska hinder för inlärning hos eleverna och erbjuder anpassningar och åtgärder då det behövs.

Specialpedagog

Vår specialpedagog samarbetar med lärarna. På så sätt kan vi kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande samt planera och genomföra specialanpassningar. Specialpedagogen har en central roll i kartläggningen av elevernas behov av särskilt stöd och upprättar därefter åtgärdsprogram.

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska. Dessa hälsobesök innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll.

Elev i högstadiet umgås med lärare och personal.

Har du frågor om elevhälsan?

Kontakta gärna skolsköterska på Innovitaskolan Joriel.
Om skolsköterskan inte är tillgänglig kan du alltid kontakta rektorn på kontaktsidan.

  • Gunilla Andersson

    Specialpedagog & Samordnare i elevhälsoteamet