×
 

Hoppa till innehållet

Om Innovitaskolan Joriel

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Vi är en grundskola och anpassad grundskola för elever med neurologiska funktionsnedsättningar. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Konduktiv pedagogik

På Innovitaskolan Joriel fokuserar vi på människans styrkor och förmågor – utan att blunda för de hinder och svårigheter vi alla möter någon gång i livet. Skolan strävar ständigt efter att hjälpa eleven att bli medveten om sina förutsättningar och möjligheter. Skolans målsättning är att stimulera eleven, att få hen att leva aktivt, samt att eleven ska klara sig själv så mycket som möjligt i det vardagliga livet.

Konduktiv Pedagogik (KP) är ett ungerskt specialpedagogiskt kunskapssystem som grundades av Professor Dr. András Petö efter andra världskriget. Han var utbildad både inom medicin och psykiatri, vilket bidrog till att han kunde använda kunskaper från olika områden. Pedagogiken riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med neurologiska skador och syftar till att utveckla barn med motoriskt funktionsnedsättning till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningens huvudmål är att underlätta vardagliga situationer och att motivera barn och elever till att ta egna initiativ.

Kommunikation

Kommunikation ingår naturligt i samtliga skolämnen och under hela skoldagen. Elever med individuella kommunikationshjälpmedel förväntas använda dem aktivt under hela skoldagen med stöd av personal och eventuell assistent. Alla kommunikationsinsatser utgår från elevens förutsättningar, där hänsyn tas till perception, motorik och kommunikationsutveckling.

Skolans kommunikationspedagoger samordnar kommunikationsinsatser tillsammans med föräldrar, logopeder (habiliteringsenheten Liljeholmen) och klasslärare. Samarbetet ökar samsynen runt kommunikation vilket i sin tur stärker elevens identitet, skapar trygghet och för elevens språk- och kommunikationsutveckling framåt.

Vår historia

Innovitaskolan Joriel startades 1999 på initiativ av två föräldrar som hade insett den konduktiva pedagogikens möjligheter för sina barns fysiska utveckling. De insåg att pedagogiken också ger eleven en tydligare självuppfattning/identitet och gör att eleven blir öppnare för annan kunskap, t ex läsinlärning. Skolan startades utifrån denna syn på den konduktiva pedagogiken och dess möjligheter för eleven. Skolans namn är sammansättningen av de två elevernas namn – Joakim och Gabriel – Joriel.

Mellanstadieelev lär sig med hjälp av en lärare.
Elev i mellanstadiet och lärare tittar in i en iPad tillsammans på Innovitaskolan Joriel i Älvsjö.

Om oss som jobbar här

Vi har hög behörighet på Innovitaskolan Joriel. Här arbetar elevassistenter som har en blandad och god kompetens som exempelvis barnskötare, undersköterska, barnspecialistundersköterska, fritidsledare, mm. Här jobbar även förskollärare, grundskollärare, speciallärare, specialpedagoger, konduktorer, musikterapeut och dramapedagoger mm. Vi har utöver skolsköterskan en medicinsk samordnare då vi har medicinsk hantering.

All personal fortbildas regelbundet inom HLR, brand, AKK, Konduktiv pedagogik, specialpedagogik samt bland annat dysfagi, CVI, IF, syn, döv och hörsel. All personal kan använda tecken och viss personal är fullt teckenspråksutbildade. Med detta vill vi säga att vi gör allt för att skapa en så god miljö som möjligt och jobbar utifrån elevernas behov.

Våra lokaler

Vi befinner oss i vackra Långbro park som vi nyttjar mycket. Våra lokaler är rymliga och planerade utifrån färgsättning och belysning. Alla lokaler är anpassade och har takliftar överallt samt höj och sänkbara bord och skåp. Vi har även tillgång till hjälpmedel som är personliga men också gemensamma.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Innovitaskolan Joriel samverkar med Petö institutet och vår biträdande rektor som även är konduktor har vidareutbildat sig. Därmed är vi sedan ett par år tillbaka en utbildningsskola för nya konduktorer. Vi genomför årliga projekt i samarbete med bland annat Skapande skola, Kulturrådet och Länsmusiken.

Elev i högstadiet umgås med lärare och personal.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Ställ ditt barn i kö till oss

Vad roligt att du är intresserad av vår skola! Ställ ditt barn i kö redan idag då vi antar efter anmälningsdatum.

Innovita skills

 • Explore

  Hos oss får barn och elever utforska, testa och utveckla sina kunskaper inom utvalda framtidsteman. Arbetet kan ske i skolans labb eller på ett studiebesök utanför skolans väggar.

  Elev i mellanstadiet som lär sig med hjälp av en iPad.
 • Innovate

  Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

  Elev i högstadiet på golvet tillsammans med en lärare.
 • Balance

  En god mental och fysisk kondition ökar inlärnings- och prestationsförmågan. Vi lär våra barn och elever vikten av en balanserad vardag med kost, rörelse och avslappning.

  Elev i högstadiet som tränar med hjälp av personal.

Med fokus på KP och kommunikation

På Innovitaskolan Joriel har vi profilerna konduktiv pedagogik och kommunikation.

Kvalitetsrapport

Varje läsår publicerar vi en kvalitetsrapport för skolan. Den kan du ladda ner här.