×
 

Fritids på Innovitaskolan Falun

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Trygghet i heldagslärande

Vårt fritids är uppdelat i tre avdelningar; förskoleklass, årskurs 1–2 och årskurs 3–6. Vi jobbar mot ett heldagslärande där pedagogerna på fritids och skolan samverkar för en god utbildning under hela dagen.

En garanterad plats via kommunen

Vårt fritids administreras av Falu kommun, vilket innebär att vi följer Falu kommuns regler och vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift till kommunen. Alla vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till barnomsorg och ditt barn är garanterad plats på fritidshemmet under den tid du som vårdnadshavare arbetar/studerar.

Om du vill veta mer vad som gäller för Falu kommuns fritidshem så kan du läsa på kommunens hemsida. Kontakta vår administratör för inskrivnings- och uppsägningsblanketter till vårt fritids.

En elev i förskoleklass leker ute med elever som tittar på

Tät kommunikation med vårdnadshavare

På vår digitala plattform Schoolsoft lägger vårdnadshavare in vistelsetider för fritidshemmet, detta för att fritidslärarna ska veta vilka elever som ska vara på fritidshemmet under morgon och eftermiddagstid.

På Schoolsoft finns också möjlighet att lägga in kommentarer, t.ex. om någon annan person ska hämta eleven. Vi hjälper naturligtvis till om ni har några funderingar!

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

Siffran 1.

Visa intresse och nyfikenhet

Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

Siffran 2.

Kläder efter väder

Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

Siffran 3.

Samverka med personalen

Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.