×
 

Fritids på Innovitaskolan Enskede

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

En meningsfull fritidsverksamhet

Vi vet att barn och elever inte slutar lära bara för att skoldagen är slut. Leken är minst lika utvecklande för kunskap och social träning. Våra lärare följer därför med på fritids vid återkommande tillfällen. Detta skapar trygghet bland elever som får möta samma vuxna under hela skoldagen och underlättar hämtning och lämning för vårdnadshavare. Vi tar emot barn och elever från förskoleklass och uppåt.

Fritidsklubben

Årskurs 4–6 har sin egen fritidsklubb som är öppen efter skolan varje dag och alla lovdagar förutom jul och sommarlov. På fritidsklubben serveras mellanmål varje dag och man kan beställa lunch på lovdagarna.

Elev i förskoleklass leker utomhus i en skolmiljö

Avdelningar för elever i alla åldrar

Skolans elever är uppdelade på tre avdelningar. Talgoxen för förskoleklass och årskurs 1, Havsörnen för årskurs 2–3 och fritidsklubben för mellanstadieelever i årskurs 4–6. Fritidshemmet är öppet från kl. 7:00 –17:30 samt under alla lov. Fritidsklubben för årskurs 4–6 är öppen efter skoldagen till kl. 17:00.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

Visa intresse och nyfikenhet

Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

Kläder efter väder

Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

Samverka med personalen

Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna vår fritidsansvarig som kan svara på dina frågor och hjälpa dig att söka till vårt fritids.