×
 

Om Innovitaskolan Enskede

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 6.

En trygg grund

Det är viktigt att eleverna får en trygg grund att stå på, för att kunna tillgodogöra sig kunskap vid alla tillfällen. Vi har extra schemalagd tid för värdegrundsarbete och vi tränar våra elever på att bli självständiga individer. För oss är det en självklarhet att omsorg och kunskap följer eleverna även utanför klassrummet, därför har vi ett helhetsperspektiv på dagen och samarbetar mellan skola och fritidsverksamhet. Våra tre ledord trygghet, kunskap och miljö genomsyrar hela verksamheten.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Med hjälp av vår kompetenta och erfarna personalkår lär vi ut de kunskaper eleverna behöver i både nutid och framtid. Våra lärare arbetar mot en hög måluppfyllelse, stark kunskapsutveckling och att ge eleverna en stabil grund att stå på, samt lära dem självständighet.

Våra lokaler

Skolan rymmer alla delar och lokaler för lärdom som skapar minnen för livet. I klassrummen finns det plats för både grupparbete och eftertanke och för den som vill veta mer väntar skolbiblioteket med både skönlitteratur och faktasamlingar.

För oss är det självklart att rörelse och motion främjar inlärning och motorik. Vår idrottssal används därför både under skoldagen och av fritids. Vi har en fantastisk utemiljö på vår skolgård som inbjuder till fysisk aktivitet och inspirerar eleverna till olika sorters lekar och är en bra resurs i undervisningen.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

På Innovitaskolan Enskede arbetar lärare och fritidspersonal parallellt med varandra i klassrummet på lågstadiet stora delar av dagen. Det innebär att vi kan fokusera både på de barn som behöver extra stöd och de som behöver utmaningar. Detta ger oss även en flexibilitet då vi ibland kan vara helklass, halvklass eller i olika gruppkonstellationer.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.