EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande

År 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram en rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa kompetenser är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder och de finns till för att belysa vad varje medborgare behöver för att själv kunna skapa ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.

Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer, även utanför skolan. Att kunna räkna, läsa och skriva är självklart nödvändigt men det livslånga lärandet är också beroende av individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande. 

EU:s åtta nyckelkompetenser

Kommunikation på modersmålet

Denna kompetens innebär att individen ska ha förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter.

Kommunikation på ett främmande språk

Detta innefattar samma som ovanstående kompetens men också att individen ska kunna sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta och ha en interkulturell förståelse.

Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens 

I denna kompetens ingår goda räknekunskaper, en förståelse för naturens värld och förmågan att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade mänskliga behov, som till exempel medicin, transport eller kommunikation.

Digital kompetens

Digital kompetens handlar om säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation.

Lära att lära 

Lära att lära handlar om förmågan att utifrån det egna behovet fullfölja och organisera det egna lärandet antingen enskilt eller i grupp.

Social och medborgerlig kompetens 

Denna kompetens handlar om att individen ska kunna delta ändamålsenligt och konstruktivt i sitt sociala liv och arbetsliv, samt kunna engagera sig i aktiv och demokratisk delaktighet.

Initiativförmåga och företagaranda 

Detta är förmågan att kunna omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.

Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Den här förmågan handlar om att uppskatta den kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier, till exempel musik, litteratur, visuell konst och scenkonst.

Grunden till Innovita Skills

Innovita Skills tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Dessa nyckelkompetenser har vi satt vår egen prägel på och implementerat i utbildningen – vi ser dem som nycklar till barn och elevers utveckling.

Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Tack vare variationen i undervisningen blir den mer meningsfull och vi väcker barnens och elevernas lust att lära.